Regulamin

Regulamin firmy szkoleniowej Skin Medicine.

 1. Organizatorem szkoleń jest firma APM Anna Majewska z siedzibą w Swarzędzu, ul. Dworcowa 4b/1, która jest jednostką szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, numer ewidencyjny 2.30/00313/2017.
 2. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymagania formalne oraz w wyznaczonym przez firmę terminie, prześle bezzwrotny zadatek w wysokości 250zł za każde szkolenie na poczet rezerwacji miejsca na szkoleniu.
 3. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia do 2 tygodni przed jego planowaną datą, bez utraty zadatku. W takim przypadku uczestnik winien ustalić nowy termin szkolenia w taki sposób, aby przystąpić do niego w przeciągu miesiąca od początkowej daty szkolenia, chyba że organizator postanowi inaczej.
 4. Osoba, która zapisała się na szkolenie, a nie dokonała wpłaty zadatku w wyznaczonym przez firmę terminie, może zostać skreślona z listy uczestników.
 5. Wpłatę zadatku uczestnik dokonuje za pomocą przelewu bankowego na konto firmy APM Anna Majewska wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz datę szkolenia. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: Alior Bank37 1300 0000 2230 8958 6452 0001
 6. Uczestnik, po przelaniu zadatku na konto firmy, pozostałą kwotę za szkolenie opłaca w dniu szkolenia.
  Możliwe jest wcześniejsze opłacenie całej kwoty za szkolenie, za pomocą przelewu bankowego.
  Podstawą do uznania zapłaty za szkolenie, jeżeli w dniu szkolenia firma nie odnotowała wpłaty na koncie, jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
  W innym przypadku uczestnik powinien uregulować zapłatę na miejscu szkolenia.
 7. W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz wyznaczoną ilość preparatu dla każdego uczestnika szkolenia do wykorzystania podczas szkolenia.
 8. Każda, zużyta dodatkowo, na życzenie uczestnika szkolenia lub modelki, ilość preparatu wykorzystywanego do danego zabiegu, podlega dodatkowej opłacie ustalonej przez firmę.
 9. Firma APM Anna Majewska zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania szkolenia oraz jego planu, w zależności od liczby uczestników obecnych na danym szkoleniu oraz tempa omawianych zagadnień, z zachowaniem pełnej objętości programu szkolenia.